BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC MỚI CHO FACEBOOK CHAT


Chèn thêm icon vào status và comment trên FB để sinh động hơn
Các bạn chỉ cần copy MÃ FACEBOOK (hình vuông) của icon mình yêu thích rồi paste là xong thôi


ẢnhMã FacebookMã Ecoin-Emo (dạng số)Mã Ecoin-Emo (dạng chữ)Mô tả
((9729))((Cloud))(Cloudy,Cloud)
��((128013))((Snake))(Snake)
��((128014))((Horse))(Horse)
��((128017))((Sheep))(Sheep)
��((128018))((Monkey))(Monkey)
��((128020))((128020))
��((128023))((Boar))(Boar)
��((128024))((Elephant))(Elephant)
��((128025))((Octopus))(Octopus)
��((128026))((Seashell))(Seashell)
��((128027))((Bug))(Bug)
��((128031))((Fish))(Fish)
��((128032))((Tropical Fish))(Tropical Fish)
��((128033))((Blowfish))(Blowfish)
��((128037))((Chick))(Baby Bird, Chick)
��((128038))((Bird))(Bird)
��((128039))((Penguin))(Penguin)
��((128040))((Koala))(Koala)
��((128041))((Poodle))(Poodle)
��((128043))((Bactrian Camel))(Bactrian Camel)
��((128044))((Dolphin))(Dolphin)
��((128045))((Mouse Face))(Mouse Face)
��((128046))((Cow Face))(Cow Face)
��((128047))((Tiger Face))(Tiger Face)
��((128048))((Rabbit Face))(Rabbit Face)
��((128049))((Cat Face))(Cat Face)
��((128051))((Spouting Whale))(Spouting Whale)
��((128052))((Horse Face))(Horse Face)
��((128053))((Monkey Face))(Monkey Face)
��((128054))((Dog Face))(Dog Face)
��((128055))((Pig Face))(Pig Face)
��((128056))((Frog Face))(Frog Face)
��((128057))((Hamster Face))(Hamster Face)
��((128058))((Wolf Face))(Wolf Face)
��((128059))((Bear Face))(Bear Face)
��((128062))((Paw Prints))(Paw Prints)
��((128064))((Eyes))(Eyes)
��((128066))((Ear))(Ear)
��((128067))((Nose))(Nose)
��((128068))((Mouth))(Mouth, Lips)
��((128069))((Tongue))(Tongue)
��((128070))((Forefinger Pointing Up))(Forefinger Pointing Up)
��((128071))((Index Finger))(Index Finger,Forefinger Pointing Down)
��((128072))((Pointing Left))(Pointing Left)
��((128073))((Pointing Right))(Pointing Right)
��((128074))((Punch))(Fisted Hand Sign, Punch)
��((128075))((Waving Hand Sign))(Waving Hand Sign)
��((128076))((Thumb Up Sign))(Thumb Up Sign)
��((128077))((128077))
��((128078))((Thumb Down Sign))Thumb Down Sign)
��((128079))((Clapping Hand Sign))(Clapping Hand Sign)
��((128080))((Open Hand Sign))(Open Hand Sign)
��((128102))((Boy))(Boy)
��((128103))((Girl))(Girl)
��((128104))((Man))(Man)
��((128105))((Woman))(Woman)
((9994))((Rock Hand))(Raised Fist, Rock Hand)
��((128107))((Man Woman Holding Hand))(Man Woman Holding Hand)
��((128110))((Police Office))(Police Office)
��((128111))((Woman With Bunny Ears))(Woman With Bunny Ears)
��((128113))((Woman With Blond Hair))(Woman With Blond Hair)
��((128114))((Man With Gua Pi Mao))(Man With Gua Pi Mao)
��((128115))((Man With Turban))(Man With Turban)
��((128116))((Old Man))(Old Man)
��((128117))((Old Woman))(Old Woman)
��((128118))((128118))
��((128119))((Construction Worker))(Construction Worker)
��((128120))((Princess))(Princess)
((9748))((Rainy))(Rainy,Umbrella With Rain Drop)
��((128123))((Ghost))(Ghost)
��((128124))((Angel))(Angel, Baby)
��((128125))((Alien))(Alien)
��((128126))((Alien Monster))(Alien Monster)
��((128127))((Imp))(Devil, Imp)
��((128128))((Skull))(Skull)
��((128130))((Guardsman))(Guardsman)
��((128131))((Dancer))(Dancer)
��((128133))((Manicure))(Nail Polish, Manicure)
��((128139))((Kiss Mark))(Kiss Mark)
��((128143))((Kiss))(Kiss, Turn On Fb To Couple With Heart)
��((128144))((Bouquet Of Flower))(Bouquet Of Flower)
��((128145))((Couple With Heart))(Couple With Heart)
��((128147))((Beating Heart))(Beating Heart)
��((128148))((Broken Heart))(Broken Heart)
��((128150))((Sparkling Heart))(Sparkling Heart)
��((128151))((Growing Heart))(Growing Heart)
��((128152))((Fall In Love))(Heart With Arrow, Fall In Love)
��((128153))((Blue Heart))(Blue Heart)
��((128154))((Green Heart))(Green Heart)
��((128155))((Yellow Heart))(Yellow Heart)
��((128156))((Purple Heart))(Purple Heart)
��((128157))((Heart With Ribbon))(Heart With Ribbon)
��((128162))((Vein Blood))(Anger Symbol, Vein Blood)
��((128164))((Zzz))(Sleep, Zzz)
��((128166))((Plewds))(Plewds, Splashing Sweat, Water)
��((128168))((Fart))(Running Dash, Fart)
��((128169))((Poo))(Poo, Poop)
��((128170))((Strong Muscled))(Strong Muscled, Flexed Biceps)
((9757))((9757))
��((128187))((Pc))(Pc, Personal Computer)
��((128189))((Minidisc))(Minidisc)
��((128190))((Floppy Disk))(Floppy Disk)
��((128191))((Optical Disc))(Optical Disc)
��((128192))((Dvd))(Dvd)
��((128222))((Telephone Receiver))(Telephone Receiver)
��((128224))((Fax Machine))(Fax Machine)
��((128241))((Mobile Phone))(Mobile Phone, In Fb Looks Like Tablet, Touch Bar Phone)
��((128242))((Make A Phone Call))(Make A Phone Call, Mobile Phone With Rightwards Arrow At Left)
��((128250))((Television))(Television)
��((128276))((Bell))(Bell)
��((128293))((Fire))(Fire)
((9786))((9786))
((9728))((Sun))(Sunny, Sun, Clear Weather)
��((128513))((Grinning With Smiling Eyes))(Grinning With Smiling Eyes)
��((128514))((Face Tear Of Joy))(Face Tear Of Joy)
��((128515))((128515))
��((128516))((Open Mouth))(Smilling Eyes, Smilling, Open Mouth)
��((128518))((Smilling))(Tightly Closed Eyes, Smilling, Open Mouth)
��((128521))((Winking))(Winking)
��((128523))((Savouring Delicious Food))(Savouring Delicious Food)
��((128524))((Relieved))(Relieved)
��((128525))((Smiling With Heart-Shaped Eyes))(Smiling With Heart-Shaped Eyes)
��((128527))((Smirking))(Smirking)
��((128530))((Unamused))(Unamused)
��((128531))((Cold Sweat))(Cold Sweat)
��((128532))((Pensive))(Pensive)
((9749))((Cup Of Tea))(Cup Of Coffee, Cup Of Tea, Hot Beverage)
��((128534))((Confounded Face))(Confounded Face)
��((128536))((Face Throwing A Kiss))(Face Throwing A Kiss)
��((128538))((Kissing With Closed Eyes))(Kissing With Closed Eyes)
��((128540))((Winking Eye))(Winking Eye, Stuck-Out Tongue)
��((128541))((Stuckout Tongue))(Stuckout Tongue, Tightly Closed Eyes)
��((128542))((Disappointed Face))(Disappointed Face)
��((128544))((Angry Face))(Angry Face)
��((128545))((Pouting Face))(Pouting Face)
��((128546))((Crying Face))(Crying Face)
��((128547))((Persevering Face))(Persevering Face)
��((128548))((Look Of Triumph))(Look Of Triumph)
��((128549))((Disappointed But Relieved))(Disappointed But Relieved)
��((128552))((Fearful Face))(Fearful Face)
��((128553))((Weary Face))(Weary Face)
��((128554))((Sleepy Face))(Sleepy Face)
��((128555))((Tired Face))(Tired Face)
��((128557))((Loudly Crying Face))(Loudly Crying Face)
��((128560))((Open Mouth And Cold Sweat))(Open Mouth And Cold Sweat)
��((128561))((Screaming In Fear))(Screaming In Fear)
��((128562))((Astonished Face))(Astonished Face)
��((128563))((Flushed Face))(Flushed Face)
��((128565))((Dizzy Face))(Dizzy Face)
��((128567))((Face Medical Mask))(Face Medical Mask)
��((128568))((128568))
��((128569))((128569))
��((128570))((128570))
��((128571))((128571))
��((128572))((128572))
��((128573))((128573))
��((128575))((128575))
��((128576))((128576))
��((128587))((Raising One Hand))(Raising One Hand)
��((128588))((Banzai))(Raising Both Hands, Banzai)
��((128589))((Frowning))(Frowning)
��((128591))((Sorrow))(Folded Hand, Sorrow, Regret, Pleading)
((9889))((Thunder))(Thunder, Lightning, High Voltage Sign)
((9924))((Snow Man))(Snow Man)
��((127744))((127744))
��((127746))((Closed Umbrella))(Closed Umbrella)
��((127754))((Wave))(Wave, Sea Wave)
((9995))((Raised Hand))(Raised Hand, Paper Hand)
((9996))((Victory Hand))(Victory Hand, Two Fingers, Scissors Hand)
��((127769))((Crescent Moon))(Crescent Moon)
��((127775))((Glowing Star))(Glowing Star)
((10024))((Star))(Star,Sparkles Light)
��((127793))((Seedling))(Seedling)
��((127796))((Palm Tree))(Palm Tree)
��((127797))((Cactus))(Cactus)
��((127799))((Tulip))(Tulip)
��((127800))((Cherry Blossom))(Cherry Blossom)
��((127801))((Rose))(Rose)
��((127802))((Hibiscus))(Hibiscus)
��((127803))((Sunflower))(Sunflower)
��((127806))((Ear Of Rice))(Ear Of Rice)
��((127808))((Four Leaf Clover))(Four Leaf Clover)
��((127809))((Maple Leaf))(Maple Leaf)
��((127810))((Fallen Leaf))(Fallen Leaf)
��((127811))((Leaf Fluttering In Wind))(Leaf Fluttering In Wind)
��((127818))((Orange))(Tangerine, Orange)
��((127822))((Red Apple))(Red Apple)
��((127827))((Strawberry))(Strawberry)
��((127828))((Burger))(Burger, Hamburger)
((10084))((10084))
��((127864))((Cocktail Glass))(Cocktail Glass)
��((127866))((Beer Mug))(Beer Mug)
��((127873))((Wrapped Present))(Wrapped Present)
��((127875))((Halloween))(Halloween, Jack O Lantern)
��((127876))((Christmas Tree))(Christmas Tree)
��((127877))((Santa Claus))(Santa Claus, Father Christmas)
��((127880))((Balloon))(Balloon)
��((127881))((Party Popper))(Party Popper)
��((127885))((Pine Decoration))(Pine Decoration)
��((127886))((Japanese Dolls))(Japanese Dolls)
��((127887))((Crap Streamer))(Crap Streamer)
��((127888))((Wind Chime))(Wind Chime)
��((127891))((Ceremony))(Graduation Cap, Ceremony)
��((127925))((Musical Note))(Musical Note)
��((127926))((Musical Score))(Multiple Musical Notes, Musical Score)
��((127932))((127932))


4 nhận xét:

- Không chèn liên kết Spam quảng cáo. có thể xem ở đây Liên Kết Bạn Bè
- Nội dung nên liên quan tới bài viết.
- Hãy đóng góp ý kiến của bạn để Đinh Công Thành Blog hoàn thiện hơn.
  1. Sub chéo nào mọi người gửi lời Kết bạn và làm quen nhau nha ��

    Trả lờiXóa
  2. Sub chéo nào mọi người <3 kết bạn và làm quen nhau nào ��

    Trả lờiXóa

Hãy để lại comment, góp ý để blog hoàn thiện hơn
- Vui lòng gõ có dấu khi sử dụng tiếng việt.
- Nghiêm cấm spam link khác.
- Sử dụng ngôn ngữ có văn hóa khi comment.